§ 5‑5 annet ledd

Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149.

Skattemyndighetene kan i meldingen angi utløpsdatoen for fristen direkte så lenge den ikke er kortere enn ellers bestemt, jf.§ 5‑5 første ledd. Dersom det ikke er angitt fristutløpsdato i underretningen til den skattepliktige, gjelder de frister som følger av lov. Fristene skal i så fall beregnes i overensstemmelse med reglene i domstolloven §§ 148 og 149.

Etter domstolloven §§ 148 og 149, skal man for frister som er angitt etter dager, ikke telle med den dagen da fristen begynner å løpe. Derimot skal man regne med den møtedagen eller dagen da den aktuelle handlingen som fristen gjelder tidligst kan foretas eller senest må være foretatt. Frister som er angitt i uker, måneder eller år løper ut den dagen i den siste uken eller den siste måneden som etter sitt navn eller tall svarer til den dagen da fristen begynner å løpe. Dersom ikke måneden har tilsvarende tall, ender fristen på den siste dagen i måneden. En frist kan også settes til en bestemt kalenderdag, jf. § 148 tredje ledd. Etter domstolloven § 149 forlenges fristen til første virkedag dersom den angitte frist ender på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag.