Kapittel 4 Habilitet

Regler om habilitet skal sikre at forvaltningen treffer avgjørelser på et mest mulig objektivt grunnlag og ikke påvirkes av tjenestemannens særlige forhold til saken. Reglene skal ikke bare bidra til at tjenestemenn faktisk opptrer upartisk, men skal også sørge for å opprettholde allmennhetens tillit til at forvaltningen er objektiv og upartisk. I tillegg er det et formål med habilitetsreglene å beskytte tjenestemannen selv mot interessekonflikter og hindre at tilliten til arbeidet svekkes. Reglene gjelder både ved tilrettelegging av grunnlaget for en avgjørelse og ved avgjørelse av en sak.

Bestemmelsene er utformet etter mønster fra tidligere ligningslov § 3‑8, og inneholder regler om absolutte og skjønnsmessige inhabilitetsgrunner. De absolutte habilitetsgrunnene er noe strengere enn i forvaltningsloven. I tillegg er det ved skatteforvaltningsloven foretatt noen språklige oppdateringer uten at det er ment å utgjøre noen realitetsendring. Begrepet habilitet, eller inhabilitet, erstatter begrepet ugildhet.