§ 14-7 fjerde ledd

Overtredelsesgebyr etter første ledd bokstav b kan utgjøre inntil 50 rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

Bestemmelsen angir en maksimalsats for overtredelsesgebyr ved manglende medvirkning til kontroll. Gebyret fastsettes ved skjønn. Ved den konkrete vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse, kan skattemyndighetene legge vekt på de samme momentene som ved vurderingen av om gebyr skal ilegges, se § 14-7 første ledd.