Generelt

Bestemmelsen bygger på reglene i forvaltningsloven § 32 og tidligere ligningslov § 9‑2 nr. 2 og 3, og inneholder krav til klagens form, innhold og adressat. Det særlige kravet til klager over vedtak over fastsatt ved skjønn grunnet manglende mva-melding i den nå opphevede merverdiavgiftslov § 19‑1 tredje ledd er videreført. Inneholder klagen mangler eller feil, skal skattepliktige få anledning til å rette mangelen.