§ 5‑12 første ledd

(1) Skattemyndighetene kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger

Bestemmelsen er ment å presisere gjeldende rett om at skattemyndighetene kan bruke personopplysninger til test og utvikling. Testing av eksisterende systemer eller ved utvikling av nye er nødvendig for å sikre at systemene fungerer som forutsatt og oppfyller relevante krav til sikkerhet mv.

Hovedregelen er at utvikling og test av IT-systemer skal skje med bruk av anonyme eller fiktive opplysninger. For testing basert på personopplysninger oppstiller bestemmelsen vilkår om at det må være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å realisere formålet med testen dersom det benyttes anonyme eller fiktive opplysninger.

Ved vurderingen av om bruk av anonyme eller fiktive opplysninger til testformål vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig må det primært vurderes om en kan oppnå tilstrekkelig kvalitet i testingen gjennom bruk av slike data. Det må for øvrig vurderes hvor tid- og ressurskrevende det vil være å lage anonyme eller fiktive testdatasett som har de nødvendige egenskapene, herunder volum, variasjon og kompleksitet mv.