§ 13-6 tredje ledd

Lovtekst

Underinstansen kan endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet.

Bestemmelsen tilsvarer forvaltningsloven § 33 annet ledd annet punktum og ligningsloven § 9-8 nr. 1 annet punktum, og fastsetter at underinstansen kan endre vedtaket sitt dersom den finner klagen begrunnet. Vilkåret om at underinstansen må finne klagen «begrunnet», innebærer at underinstansens endringskompetanse etter denne bestemmelsen er begrenset til tilfeller hvor endringen er til klagerens fordel. Endringen kan medføre at klageren gis helt eller delvis medhold i klagen. En ren opphevelse av et vedtak kan også være til klagerens fordel. Dersom underinstansens vedtak bare gir klageren delvis medhold i klagens påstand, kan vedtaket påklages etter § 13-1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Begrunnelsens omfang og innhold må gi den skattepliktige tilstrekkelige muligheter for å ivareta sine rettigheter og vurdere og eventuelt utforme klagen.

Selv om underinstansen finner klagen begrunnet, kan den overlate til Skatteklagenemnda å behandle klagen. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis det gjelder en prinsippsak eller en sak som skattekontoret uansett regner med vil bli påklaget til nemnda. Er det klaget over flere spørsmål, kan underinstansen velge å treffe vedtak i noen av spørsmålene, mens andre overlates til Skatteklagenemnda.