§ 6-2 første ledd

En bindende forhåndsuttalelse etter § 6-1 første ledd kan påklages i samsvar med reglene om klage over enkeltvedtak om skattefastsetting i kapittel 13. Skattemyndighetenes beslutning om ikke å gi bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages.

En bindende forhåndsuttalelse gitt etter § 6-1 første leddkan påklages.

Det er ikke klageadgang på uttalelser gitt av Oljeskattekontoret etter § 6-1 annet ledd. En bindende forhåndsuttalelse kan ikke endres uten klage, uavhengig av om den er gitt i medhold av § 6-1 første eller annet ledd.

Beslutning om å avslå en anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages. Behovet for å kunne påklage en slik avgjørelse er ikke det samme som behovet for å få overprøvd en uttalelse som man er uenig i. Det er derfor ulike regler ved avslag på anmodning om bindende forhåndsuttalelse og avvisning av klage over avgitt bindende forhåndsuttalelse, se siste avsnitt under "Klagefrist og klagebehandling" nedenfor. At en anmodning er avslått hindrer likevel ikke at skattekontoret senere kan behandle en ny anmodning om samme forhold. Det må i så fall foreligge en begrunnelse som endrer forutsetningen for beslutningen.

Det er heller ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen. Gebyrfastsettelsen kan imidlertid endres – til gunst eller til ugunst – dersom fastsettelsen var uriktig, jf. forskriften § 6-3-2 annet ledd.

En bindende forhåndsuttalelse er ikke å anse som et enkeltvedtak etter § 1-2 første ledd bokstav d. Det er likevel gitt klageadgang, slik at bindende forhåndsuttalelser kan påklages etter de alminnelige klagereglene for enkeltvedtak om skattefastsetting i Kapittel 13 Klage. Hvem som er klageinstans fremgår av § 13-3 Klageinstans. Klageinstanser er

  • Skattedirektoratet når det gjelder særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon og formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift av mindre verdi. Se § 13-3 første og annet ledd.
  • Skatteklagenemnda for Svalbard når det gjelder Svalbardskatt
  • Skatteklagemnda når det gjelder formues- og inntektsskatt, merverdiavgift, Jan Mayen-skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og artistskatt
  • Klagenemnda for petroleumsskatt når det gjelder bindende forhåndsuttalelser gitt av Oljeskattekontoret.

Klagefristen er seks uker, se § 13-4 første ledd. Nærmere regler om klage over bindende forhåndsuttalelser er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 6-2-1. Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsens første ledd at ved klage gjelder reglene i § 6-1-4 om krav til anmodningens innhold tilsvarende. Det medfører blant annet at det på tidspunktet for klage og frem til klagesaken er ferdigbehandlet fortsatt må dreie seg om en fremtidig disposisjon.

Ved mottak av klage skal den instans som har avgitt uttalelsen vurdere om det er grunnlag for omgjøring til gunst for den skattepliktige, jf. § 13-6 tredje ledd. Avgitt forhåndsuttalelse kan ikke endres til skattepliktiges ugunst. Klageinstansens forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest 3 måneder fra fullstendig klage er mottatt.

Er vilkårene for å behandle en klage ikke til stede, skal den instans som har avgitt uttalelsen avvise saken, jf. § 13-6 annet ledd. Avvisning av klage er definert som enkeltvedtak i skatteforvaltningsloven § 1-2 første ledd bokstav d, og det er derfor klageadgang på avgjørelsen.