§ 6-3 Gebyr

Det skal betales et gebyr for bindende forhåndsuttalelse etter § 6-1 første ledd.

Reglene om at det skal betales gebyr, tilsvarer løsningen som tidligere gjaldt etter ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Skatteforvaltningslovens regel innebærer en lovteknisk endring for petroleumsskatteområdet ved at angivelsen av gebyrets størrelse ikke lenger framgår direkte av lovteksten. Det kreves ikke gebyr ved klage over en bindende forhåndsuttalelse.

Bestemmelsen gir skattemyndigheten hjemmel til å kreve gebyr for bindende forhåndsuttalelser avgitt med hjemmel i § 6-1 første ledd. Det skal ikke betales gebyr for bindende forhåndsuttalelser om gasspris etter § 6-1 annet ledd.