§ 13‑6 femte ledd

Klageren skal sendes utkast til underinstansens uttalelse. I saker hvor klageinstansen er en nemnd, skal klageren sendes utkast til innstilling til vedtak i nemnda. Første og annet punktum gjelder likevel ikke opplysninger som kan unntas fra innsyn etter § 5‑4 femte ledd.

Femte ledd første punktum bestemmer at klageren skal få tilsendt underinstansens utkast til uttalelse. Dette gjelder for saker som skal avgjøres av overordnet organ etter§ 13‑3 første ledd. Det innebærer at det er skattekontoret som sender utkast til uttalelsen til skattepliktige på innsyn i saker som skal behandles av Skattedirektoratet eller Finansdepartementet. Den skattepliktige må få to uker til å kommentere uttalelsen. Når fristen er utløpt skal skattekontoret vurdere om kommentarene medfører at vedtaket kan omgjøres. Dersom skattekontoret fastholder sitt standpunkt, skal uttalelsen sendes til klageinstansen hvor eventuelle kommentarer er innarbeidet og kommentert.

I de sakene hvor klagen skal behandles av en nemnd, følger det av annet punktum at klageren skal få tilsendt utkast til innstilling til vedtak i nemnd fra det saksforberedende organ. Klageren har rett til å komme med merknader til utkastet. I saker som skal behandles av Skatteklagenemnda, er det følgelig sekretariatet som sender utkast til innstilling til vedtak til skattepliktige. Dersom skattepliktige ber om det, skal skattekontoret gi innsyn i skattekontorets uttalelse til sekretariatet etter reglene om partsinnsyn, se§ 5‑4 Partsinnsyn i saksdokumenter.

Skattepliktige har ikke krav på innsyn i opplysninger som kan unntas fra innsyn etter § 5‑4 femte ledd om forretningshemmeligheter, jf. tredje punktum.