Generelt

Fra skattefastsettingsåret 2017 gjelder det en treårsfrist for endring av grunnlaget for egen skattefastsetting etter skatteforvaltningsloven § 9-4. Bestemmelsen regulerer skatte- og trekkpliktiges adgang til å endre skattegrunnlaget og skatteberegninger de selv har fastsatt. Hvem som er skattepliktig følger av § 1-2 første ledd bokstav b.

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i første ledd ledd ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71 og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019.

Etter fristens utløp kan den skattepliktige anmode skattekontoret om å endre av eget tiltak etter § 12-1 innenfor femårsfristen i §12-6. Se nærmere om forholdet til foreldelsesloven under §12-6 Generelt. Dersom myndighetene har fastsatt grunnlaget for skatten, må den skattepliktige klage. Se nærmere under Endringsmelding.