§ 13‑6 fjerde ledd

Blir det ikke truffet vedtak som nevnt i annet eller tredje ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Underinstansen kan avgi uttalelse i saken.

Blir det ikke truffet vedtak om avvisning eller endring, skal underinstansen tilrettelegge saken og deretter oversende sakens dokumenter til klageinstansen. Ifølge lovteksten kan underinstansen avgi uttalelse i saken. Skattekontorets praksis er likevel at det alltid skal utarbeides en uttalelse til klageinstansen for de spørsmål som ikke blir omgjort. Uttalelsen angir kort skattepliktiges anførsler og underinstansens vurdering av disse. Saken sendes deretter over til klageinstansen for avgjørelse.

Dersom klagen skal behandles av Skatteklagenemnda, jf.§ 13‑3 annet ledd, skal skattekontorets uttalelse sammen med sakens øvrige dokumenter sendes til sekretariatet som saksforberedende organ. Sekretariatet vurderer saken på selvstendig grunnlag, hvor skattekontorets uttalelse utgjør ett av dokumentene i saken. Sekretariatet utarbeider så innstilling til vedtak i saken, som oversendes nemnda sammen med sakens dokumenter.

Etter at skattekontoret har sendt uttalelsen til sekretariatet for Skatteklagenemnda, vil det kunne variere om og i hvilken grad skattekontoret vil være involvert i den videre saksforberedelsen, for eksempel ved at sekretariatet ber om tilleggsopplysninger fra skattekontoret. Sekretariatet kan også selv innhente opplysninger fra skattepliktige i forbindelse med saksforberedelsen. Sekretariatet for Skatteklagenemnda kan verken instruere skattekontoret om å omgjøre enkeltsaker eller selv treffe vedtak om omgjøring.

Skattekontoret forbereder og oversender klagesaken til sekretariatet for Skatteklagenemnda. Sekretariatet for Skatteklagenemnda skal deretter ta selvstendig stilling til saken som skal fremmes for nemnda. Saken må være tilfredsstillende belyst. Ofte er det nødvendig å innhente ytterligere opplysninger fra skattepliktige. Loven oppstiller ingen egen undersøkelsesplikt for skattemyndighetene, ettersom det er den skattepliktige som har hovedansvaret for sakens opplysning. Ulovfestede regler om krav til forsvarlig saksbehandling kan likevel innebære at skattemyndighetene må foreta egne undersøkelser i sakens anledning, dersom omstendighetene tilsier det.

Sekretariatet for Skatteklagenemnda er ikke bundet til bare å behandle de forhold som er påklaget, men kan ta opp andre forhold av eget tiltak, se§ 13‑7 annet ledd. Men forholdene må tilhøre saken som det er klaget over.

Skattepliktige har rett til å avgi muntlig forklaring for skattekontoret når ikke særlige grunner taler mot det, se§ 5‑1 Veiledningsplikt. Dette gjelder også for saker som skal behandles av Skatteklagenemnda. Skattekontoret eller sekretariatet kan kreve at skattepliktige skriftlig bekrefter en muntlig forklaring dersom skattepliktige plikter å gi opplysningene eller vil påberope seg dem.

Skatteklagenemnda treffer avgjørelse i avdeling som enten består av tre nemndsmedlemmer (alminnelig avdeling), eller fem nemndsmedlemmer (stor avdeling), se skatteforvaltningsforskriften § 2‑8-4. Avgjørelser i alminnelig avdeling treffes skriftlig, mens stor avdeling avgjør saker i møte, jf. forskriften § 2‑8-7. Sekretariatet for Skatteklagenemnda skal være til stede ved avgjørelse av saker i møte, se forskriften § 2‑8-9.

Skatteklagenemndas leder eller nestleder kan beslutte at skattepliktige skal gis adgang til å møte for nemnda når en sak skal behandles i stor avdeling. Avgjørelse om møteadgang kan ikke påklages, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2‑8-6 annet ledd.

Alle saker skal i utgangspunktet behandles i alminnelig avdeling, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2‑8-5. Beslutning i alminnelig avdeling kan tas når alle tre medlemmer deltar i voteringen, jf. forskriften § 2‑8-10. Nemndas leder kan likevel beslutte at enkelte saker skal gå direkte til stor avdeling, jf. forskriften § 2‑8-5. Etter forskriften § 2‑8-10 fremgår det at stor avdeling er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, inkludert nemndas leder eller nestleder, er til stede. Beslutninger i stor avdeling treffes ved alminnelig flertall, og leder eller nestleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Skatteklagenemndas vedtak består av medlemmenes votering, sammenholdt med innstillingen fra sekretariatet. Når Skatteklagenemnda behandler saker skriftlig skal nemndas medlemmer gi skriftlig uttrykk for voteringen. Medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen. Se skatteforvaltningsforskriften § 2‑8-8.

Når Skatteklagenemnda behandler saker i møte, skal det føres protokoll. Protokollen skal vise voteringen. De medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen i protokollen, se skatteforvaltningsforskriften § 2‑8-9.