Generelt

Bestemmelsen regulerer virkeområdet for skatteforvaltningsloven. Loven gjelder for fastsetting av de skatteartene som er oppregnet i bestemmelsen. At loven gjelder for «fastsetting av» skattene og avgiftene, er tatt inn for å klargjøre at loven gir forvaltningsregler, men ikke øvrige regler av betydning for beskatningen, og inneholder ikke materielle regler om beskatning. Betaling av skatte- og avgiftskrav reguleres i skattebetalingsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav a

Loven gjelder for fastsetting av

a) skatt på formue og inntekt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23 (formues- og inntektsskatt)

Forvaltningsreglene for disse skattene var tidligere regulert i ligningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav b

Loven gjelder for fastsetting av

b) skatt på formue og inntekt etter Svalbardskatteloven (svalbardskatt)

Forvaltningsreglene for svalbardskatt var tidligere regulert i Svalbardskatteloven og ligningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav c

Loven gjelder for fastsetting av

c) skatt på inntekt etter Jan Mayen-skatteloven (Jan Mayen-skatt)

Jan Mayen-skatt nevnes i en egen bestemmelse fordi forvaltningsreglene for denne skattearten avviker noe både fra reglene for svalbardskatt og reglene for formues- og inntektsskatt.

§ 1‑1 første ledd bokstav d

Loven gjelder for fastsetting av

d) skatt på inntekt etter artistskatteloven (artistskatt)

Forvaltningsreglene for artistskatt var tidligere regulert i artistskatteloven og ligningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav e

Loven gjelder for fastsetting av

e) skatt på formue og inntekt etter petroleumsskatteloven (petroleumsskatt)

Forvaltningsreglene for petroleumsskatt var tidligere regulert i petroleumsskatteloven og ligningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav f

Loven gjelder for fastsetting av

f) merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven (merverdiavgift)

Skatteforvaltningsloven gjelder for fastsetting av både innenlands merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift etter merverdiavgiftsloven. Forvaltningsreglene for merverdiavgift var tidligere regulert i merverdiavgiftsloven, forvaltningsloven og tolloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav g

Loven gjelder for fastsetting av

g) arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23 (arbeidsgiveravgift)

Forvaltningsreglene for arbeidsgiveravgift var tidligere regulert i folketrygdloven og ligningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav h

Loven gjelder for fastsetting av

h) særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter)

Loven gjelder for både registrerte og uregistrerte særavgiftspliktige. Forvaltningsreglene for særavgiftene var tidligere regulert i særavgiftsloven med forskrifter, forvaltningsloven og tolloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav i

Loven gjelder for fastsetting av

i) avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter)

Forvaltningsreglene for motorkjøretøyavgiftene var tidligere regulert i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven med forskrifter, og i forvaltningsloven.

Med motorkjøretøyavgifter forstås:

  • Engangsavgift
  • Trafikkforsikringsavgift
  • Vektårsavgift
  • Omregistreringsavgift

Loven gjelder ikke for Skatteetatens arbeidsoppgaver i forbindelse med vraking av kjøretøy og utbetaling av vrakpant. Se avfallsforskriften kapittel 4. Saksbehandlingen reguleres av forvaltningsloven.

§ 1‑1 første ledd bokstav j

Loven gjelder for fastsetting av

j) kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon)

Forvaltningsreglene for merverdiavgiftskompensasjon var tidligere regulert i merverdiavgiftskompensasjonsloven og forvaltningsloven. Skatteforvaltningsloven er gjort gjeldende også for merverdiavgiftskompensasjon, selv om det er en utbetalingsordning. Rent språklig kan det synes noe unaturlig at merverdiavgiftskompensasjon i loven betegnes som «skatt», se nærmere under§ 1‑2 første ledd bokstav a, men det legges til grunn at fordelene med et felles regelverk vil veie opp for ulempene.

§ 1‑1 første ledd bokstav k

Loven gjelder for fastsetting av

k) finansskatt på lønn etter folketrygdloven kapittel 23 (finansskatt på lønn)

I folketrygdloven § 23‑2 a er det innført finansskatt på lønn for arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter. Loven gjelder for fastsettingen av slik finansskatt.