§ 5‑5 første ledd

Når ikke annet er bestemt, begynner frister etter denne loven eller forskrift i medhold av loven å løpe fra det tidspunktet meldingen er kommet fram.

Hovedregelen er at fristene begynner å løpe fra den dagen melding fra skattemyndighetene er kommet frem til mottakeren. Dette er normalt det tidspunktet et ordinært brev er levert i den skattepliktiges postkasse. For elektroniske meldinger, er «kommet frem» det tidspunktet meldingen er tilgjengelig i den elektroniske postkassen og varsel om dette er sendt mottaker, jf. § 1‑3 og eForvaltningsforskriften § 8 tredje ledd jf. femte ledd. Dette tilsvarer reglene i forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum og de tidligere regler i ligningsloven § 3‑7 nr. 1.

Hovedregelen om når fristen begynner å løpe gjelder med mindre denne er særskilt regulert i andre bestemmelser, som f.eks. i § 12‑6 første ledd – «utgangen av skattleggingsperioden», § 12‑6 tredje ledd– «dødsfallet» og § 12‑6 fjerde ledd – «vedtakstidspunktet». Avvikende bestemmelser om friststart kan også bestemmes i forskrifter gitt i medhold av skatteforvaltningsloven.