§ 8‑8 tredje ledd

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som skal foreta skattetrekk etter skattebetalingsloven § 5‑4a, skal levere melding om foretatt skattetrekk. Det samme gjelder tilbydere av aksjesparekonto og innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven § 9‑11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven § 10‑11 tredje ledd, til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet.

Skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær

Plikten til å foreta skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær og i utbyttekompensasjon og til å betale skatten, følger av skattebetalingsloven §§ 5‑4a og 5-10a og forskrifter til disse jf. skatteloven § 10‑13. Skattebetalingsloven inneholder i tillegg reglene om ansvar for uriktig trekk, jf. § 16‑21.

Hvem har plikt til å levere melding om trekk

Plikten til å levere skattemelding gjelder for aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som skal foreta skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær (kildeskatt på aksjeutbytte). Det samme gjelder innlåner som etter avtale om verdipapirlån utbetaler utbyttekompensasjon til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet.

Hva skal meldingen inneholde

Meldingen skal inneholde opplysninger om det fastsatte grunnlaget (utbyttet) og beregnet trekk i henhold til Stortingets vedtak om skatt for det aktuelle året.

Den trekkpliktige kan endre meldingen etter reglene i§ 9‑5 Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.

Den skattepliktige kan søke om refusjon etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Leveringsfrister

Fristen for å sende melding om trekk for kildeskatt på aksjeutbytte, følger av forskriften § 8‑8-3.

Melding om trekk skal leveres senest syv dager etter at trekk er foretatt. Selskaper registrert i VPS-registeret skal likevel levere melding om trekk senest en måned etter at trekk er foretatt.

Skattemeldingen fylles ut i RF-1005B «Oppgjørsliste kildeskatt». Se nærmere om Levering og leveringsformer i § 8‑1.