§ 7‑5 femte ledd

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter, herunder levende dyr, skal gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Opplysningsplikt for næringsdrivende – kjøp og salg av landbruksprodukter

Den som utøver næring ved å kjøpe eller omsette landbruksprodukter skal gi opplysninger om all omsetning med produsentene. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om vedkommende utbetaler eller mottar betalinger selv, se§ 7‑5 tiende ledd. Opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel C. Det er gitt veiledning om opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑5-10 Hvem som har opplysningsplikt

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, skal gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

§ 7‑5-11 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • produsentens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
  • antall enheter, vekt, og samlet netto verdi av omsetningen inkludert eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret. Dersom omsetningen består av dyr eller skinn, må verdien for hver dyreart fremgå. Dersom slakt eller deler av slakt tas i retur av produsenten, må dette opplyses om.
  • organisasjonsnummer eller fødselsnummer, navn og adresse for den som gir opplysningene.

§ 7‑5-12 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis innen 1. februar året etter skattleggingsperioden. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.