§ 7‑10 første ledd bokstav d

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

d) boligselskap og boligsameier som omfattes av skatteloven §§ 7‑3 og 7-11, om fordeling av inntekter, kostnader, formue og gjeld mellom andelshaverne eller sameierne

Opplysningsplikt for seksjonerte boligsameier

I seksjonerte boligsameier skal styret gi opplysninger om den enkelte sameiers andel av felles skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader, samt andel av felles formue og gjeld. Plikten gjelder for eierseksjoner etter eierseksjonsloven § 4 første ledd bokstav a, og eierseksjonsloven § 2 annet ledd, jf. § 3. Opplysningsplikten gjelder bare for boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål. Dersom de innberettede opplysningene inneholder feil, kan det sendes inn melding om endring etter skatteforvaltningsforskriften § 7‑10-16. Opplysningene skal leveres elektronisk innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Formuesverdi på de enkelte boligseksjonene skal ikke rapporteres. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel D. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-13 Hvem som har opplysningsplikt

 1. For eierseksjon etter eierseksjonsloven § 1 første ledd annet punktum og annet ledd jf. § 3, skal det gis opplysninger etter bestemmelsene i § 7‑10-13 til § 7‑10-17. Opplysningsplikten tilligger sameiets styre.
 2. Opplysningsplikten er begrenset til boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål.

§ 7‑10-14 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver eierseksjon, selv om en sameier eier flere seksjoner. Har boligsameiet fått melding om at flere personer eier en seksjon sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7‑10-15 skal skje i forhold til antall eiere. Har en eierseksjon hatt flere etterfølgende sameiere i løpet av skattleggingsperioden, skal det gis en melding for hver av eierseksjonens sameiere.

§ 7‑10-15 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • boligsameiets navn og kontoradresse samt kommune-, gårds- og bruksnummer
 • boligsameiets organisasjonsnummer
 • sameiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
 • boligseksjonens seksjonsnummer
 • dato til dato angivelse av sameiers eiertid i skattleggingsperioden
 • sameiers andel av felles skattepliktige inntekter
 • sameiers andel av felles fradragsberettigete utgifter
 • sameiers andel av felles formue
 • sameiers andel av felles gjeld.

§ 7‑10-16 Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for sameiere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7‑10-15 bokstav f og g blir endret med minst 400 kroner pr. post, eller poster som nevnt i § 7‑10-15 bokstav h og i blir endret med minst 1 000 kroner pr. post.

§ 7‑10-17 Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

Opplysningsplikt for boligselskap

Boligselskap som omfattes av skatteloven § 7‑3, skal gi opplysninger om inntekter og utgifter, samt annen formue og gjeld som skal legges til grunn for skattlegging av hver enkelt andelshaver. Opplysningsplikten inntrer fra og med den skattleggingsperioden boligselskapet blir lovlig stiftet. Opplysningsplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet i boligeiendom, fordi disse verdsettes etter skatteloven § 4‑10 annet og tredje ledd.

Hvis boligselskapet består av fritidsboliger, skal boligselskapet imidlertid gi opplysninger om formuesverdi på fritidsboligene fordelt på andelshaverne. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en oppgave for hver eier. Inntekter, kostnader, formue og gjeld skal fordeles ut fra antall eiere. Hvis boligselskapet er kjent med at andelshaveren i løpet av skattleggingsperioden har bruksoverlatt (fremleid) sin bolig, skal det gis opplysninger om dette i oppgaven. Ved feil i opplysningene kan endring gjøres etter skatteforvaltningsforskriften § 7‑10-21. Leveringsfristen er 31. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningsplikten er regulert nærmere i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel E. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-18 Hvem som har opplysningsplikt

Boligselskap, herunder borettslag og boligaksjeselskap, som ikke er eget skattesubjekt, jf. skatteloven § 7‑3 første til fjerde ledd, skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑10-18 til § 7‑10-21. Opplysningsplikten inntrer fra og med den skattleggingsperioden borettslaget blir lovlig stiftet.

§ 7‑10-19 Opplysningspliktens omfang

 1. Det skal gis melding om de inntekter og utgifter samt annen formue og gjeld som andelshaveren skal skatte av. Opplysningsplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4‑10 annet ledd.
 2. Det skal gis en melding for hver andelshaver. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av verdien som skal legges til grunn ved fastsettingen, inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7‑10-20 skal skje i forhold til antall eiere. Har andelshaver eid flere andeler i løpet av året, gis en melding for hver andel.

§ 7‑10-20 Opplysningspliktens innhold

 1. Det skal gis opplysninger om
  • andelshaveres fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
  • boligselskapets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer
  • boligens andelsnummer og adresse inkludert bolignummer
  • dato til dato angivelse av den tid andelshaveren har eiet andelen i skattleggingsperioden
  • andelshavers andel av øvrige skattepliktige inntekter
  • andelshavers andel av fradragsberettigede utgifter
  • andelshavers andel av boligselskapets formuesverdi
  • andelshavers andel av annen formue
  • andelshavers andel av gjeld.
 2. Er boligselskapet kjent med at andelshaver i løpet av skattleggingsperioden har bruksoverlatt boligen, gis det opplysning om dette.

§ 7‑10-21 Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for andelshavere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7‑10-20 bokstav e og f blir endret med minst 400 kroner pr. post, eller poster som nevnt i § 7‑10-20 bokstav g, h eller i blir endret med minst 1 000 kroner pr. post.

§ 7‑10-22 Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.