§ 7‑7 første ledd

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal gi opplysninger om forhold som har betydning for skattleggingen av aksjonærene, blant annet over

 • aksjekapitalens størrelse og aksjenes antall og størrelse, herunder endringer i løpet av skattleggingsperioden som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon, fisjon mv.
 • eiere av aksjer per 1. januar i fastsettingsåret, identifisert ved fødselsnummer, organisasjonsnummer eller d-nummer, endringer av aksjonærsammensetningen i løpet av skattleggingsperioden, utdelt utbytte og øvrige opplysninger som kan få betydning for skattleggingen av den enkelte aksjonær ved realisasjon av aksjer
 • aksjenes formuesverdi, hvis aksjene ikke er børsnoterte.

Opplysningsplikt for aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Det er aksjeselskap og allmennaksjeselskap som har opplysningsplikt etter første ledd. I tillegg omfattes også andre typer virksomheter av opplysningsplikten, disse er nevnt i§ 7‑7 tredje ledd.

Kretsen av opplysningspliktige er nærmere angitt i skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-1, ved at forskriftsbestemmelsen fritar for opplysningsplikt i visse tilfeller, se forskriften § 7‑7-1 første og annet ledd.

§ 7‑7-1 Hvem som har opplysningsplikt

 1. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑7-2 og § 7‑7-3.
 2. Selskap, hvis aksjer er registrert i et verdipapirregister, fritas for opplysningsplikten i den grad verdipapirregisteret sender inn de samme opplysninger på vegne av selskapet.
 3. Selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd plikter ikke å gi opplysninger om
  • endringer i løpet av skattleggingsperioden i andelskapitalens eller grunnfondsbeviskapitalens mv. størrelse og andelenes eller grunnfondsbevisenes antall, som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon og fisjon
  • erverv og realisasjoner av andeler og grunnfondsbevis mv. i løpet av skattleggingsperioden
  • avsatt utbytte.

Hva skal det opplyses om

Skatteforvaltningsloven § 7‑7 første ledd bokstav a, b og c angir hva slags opplysninger de opplysningspliktige skal gi. Skatteforvaltningsforskriften utdyper lovteksten, og skiller mellom to ulike typer opplysninger. Dette er selskapsopplysninger som beskrevet i skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-2, og aksjonæropplysninger som fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-3.

§ 7‑7-2 Selskapsopplysninger

Opplysningene om selskapet skal inneholde

 • identifikasjonsopplysninger:
  1. selskapets organisasjonsnummer
  2. selskapets navn og adresse
  3. aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer.
 • standardopplysninger vedrørende selskapets aksjekapital og overkurs
 • utdelt utbytte i skattleggingsperioden
 • utstedelse av aksjer i forbindelse med stiftelse, nyemisjon, fusjon, fisjon mv.
 • utstedelse av aksjer i forbindelse med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
 • sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon mv.
 • sletting av aksjer i forbindelse med spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon
 • endringer i aksjekapital og overkurs.

§ 7‑7-3 Aksjonæropplysninger

Opplysningene om aksjonær skal inneholde

 • identifikasjonsopplysninger:
  1. fødselsnummer, d-nummer, organisasjonsnummer eller lignende
  2. navn og adresse (landkode)
  3. aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer
  4. pålydende
 • standardopplysninger vedrørende aksjonærs beholdning av aksjer, utdelt utbytte pr. aksjonær og eventuell kildeskatt
 • transaksjonsopplysninger (aksjer i tilgang og avgang)
  1. kjøp, arv, gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltpersonforetak
  2. fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
  3. salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern overføring, sletting av egne aksjer og fusjon og fisjon med bruk av egne aksjer
  4. spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon.
 • endringer i aksjekapital og overkurs.

Leveringsfristen for aksjeselskaper mv.

Opplysningene skal gis innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Det fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 7‑7-4 første ledd.

 1. Aksje- og allmennaksjeselskap skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. januar i året etter skattleggingsperioden.
 2. Selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7‑7 tredje ledd skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. mars i året etter skattleggingsperioden.
 3. Skattedirektoratet fastsetter leveringsfrist for opplysninger som gis elektronisk.
 4. Meldinger som leveres på papir skal signeres av den opplysningsplikten påhviler etter skatteforvaltningsloven § 7‑11.