§ 7‑5 tredje ledd

Norsk pasientskadeerstatning skal gi opplysninger om utbetalinger i siste år til skadelidte. Utbetaler av erstatning for personskade og tap av forsørger skal gi opplysninger om slike utbetalinger siste år, unntatt når fysiske personer er utbetaler.

Opplysningsplikt for Norsk pasientskadeerstatning mv.

Det er opplysningsplikt for utbetalinger fra Norsk pasientskadeerstatning og andre som utbetaler erstatninger som gjelder personskade og tap av forsørger. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel B.

§ 7‑5-6 Hvem som har opplysningsplikt

Norsk Pasientskadeerstatning og andre utbetalere av erstatning for personskade og tap av forsørger skal gi opplysninger over utbetalinger siste år. Fysiske personer er unntatt fra opplysningsplikten.

§ 7‑5-7 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om

  • alle utbetalinger ved personskade som skal dekke ervervstap frem til oppgjørstidspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom. Alle periodiske utbetalinger ved personskade.
  • renter på alle utbetalinger.

§ 7‑5-8 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • navn og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene
  • fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse på den beløpet utbetales til
  • utbetalt beløp
  • utbetalingstype.

§ 7‑5-9 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter utbetalingsåret.