§ 14‑5 femte ledd

Ilagt tvangsmulkt etter § 14‑1 første ledd første og annet punktum skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering etter § 14‑3 første ledd annet punktum.

Skattepliktig som ikke leverer skattemelding innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt etter § 14‑1 Tvangsmulkt. Dersom en skattepliktig likevel ikke leverer meldingen, ilegges tilleggsskatt for unnlatt levering etter § 14‑3 Tilleggsskatt. I så fall kommer ilagt tvangsmulkt for unnlatt levering til fradrag i tilleggsskatten for det samme forholdet. Ved lov av 21. juni 2017 ble § 14‑3 første ledd annet punktum fjernet. Dette er foreløpig ikke hensyntatt i § 14‑5 femte ledd, hvor det henvises til § 14‑3 første ledd annet punktum. Fordi tidligere § 14‑3 første ledd annet punktum kun var en presisering av § 14‑3 første ledd første punktum (hva som ble ansett som manglende levering), får feilen ingen praktisk betydning. Tvangsmulkt for ilagt bokføringspålegg skal ikke komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt ettersom tvangsmulkt i disse tilfellene ikke ilegges for å fremtvinge levering av opplysninger. Ved senere reduksjon eller frafall av tvangsmulkten, skal det ikke foretas ny (opp)justering av tilleggsskatten. Se også § 14‑3 tredje ledd.