§ 5-11 Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

(1) Skattemyndighetene kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om behandling etter første ledd.

Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2019. Se Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 18.

Formålet med bestemmelsen er å klargjøre at Skatteetaten og Tolletaten har rettslig adgang til å bruke personopplysninger til utviklings- og testformål.

I Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 12.3 er det foreslått endring i § 5-11. De foreslåtte endringeneskal forankre og presisere Skatteetatens adgang til å sammenstille personopplysninger, foreta profilering og treffe helautomatiserte avgjørelser.