Generelt

Bestemmelsen samler alle reglene om fastsetting av skattegrunnlag og må ses i sammenheng med Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

Skattegrunnlaget fastsettes enten ved levering av skattemelding, jf. første ledd, ved at myndighetene treffer vedtak, jf. annet ledd, eller ved at trekkpliktige foretar trekk i utbetalinger til den skattepliktige, jf. tredje ledd.