ID-7-8.003

Opplysningsplikt for tingrett og testamentsfullbyrder

Tingretten og testamentsfullbyrderen skal gi melding til skattekontoret når de blir kjent med forhold som gir grunn til å tro at arvelater har fått fastsatt for lavt skattegrunnlag for formuesskatt eller inntektsskatt. Tingretten har også opplysningsplikt dersom fradrag for lønn i boformuen godkjennes i de saker det er tale om arveavgift. Ettersom arveavgift bare skal beregnes der avdøde gikk bort før 01.01.2014, vil dette etterhvert bli lite aktuelt. Videre skal tingretten gi opplysning til skattekontoret når et dødsbo overtas til privat skifte. Opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7-8-1. Her fremgår det at opplysningene skal sendes «straks», og det er utdypet hva som kreves for at opplysningsplikten skal være oppfylt.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-8-1 Tingretten og testamentsfullbyrder

  1. Tingrett og testamentsfullbyrder skal straks sende melding til skattekontoret når de under bobehandlingen blir kjent med forhold som gir grunn til å tro at arvelaterens grunnlag for formues- eller inntektsskatt har blitt fastsatt for lavt.
  2. Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret dersom krav på lønn godkjennes til fradrag i boformuen ved arveavgiftsberegningen.
  3. Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret når dødsboet overtas til privat skifte. I meldingen skal det opplyses om arvelaterens dødsdato, hvem som er arvinger og ektefelle eller samboer. Det skal så vidt mulig opplyses om det foreligger testament og hvem som er boets fullmektig.
  4. I alle meldinger skal navn, adresse, fødselsdato og personnummer være oppgitt for de personer som meldingen angår.

Opplysningsplikt for tinglysingsmyndigheten

Dersom eiendom, rettighet til fast eiendom eller andel i boligselskap blir overført, skal tinglysningsmyndigheten opplyse skattekontoret om dette. Se skatteforvaltningsforskriften § 7-8-2.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-8-2 Tinglysingsmyndighet

  1. Registerføreren for tinglysing i fast eiendom skal sende melding til skattekontoret når det framgår av dokument som er mottatt til tinglysing at det er overført eiendom eller rettigheter i fast eiendom. Det samme gjelder tinglyste overdragelser av andeler i boligselskap.
  2. Reglene i § 7-8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.

Opplysningsplikt for vergemålsmyndigheten

Vergemålsmyndigheten skal opplyse om midler som antas å være gave, se skatteforvaltningsforskriften § 7-8-3. Det er Fylkesmannen i det enkelte fylke og Sysselmannen på Svalbard som er lokal vergemålsmyndighet. Se vergemålsloven § 4. Den sentrale vergemålsmyndigheten er vergemålsavdelingen hos Statens sivilrettsforvaltning. De har en samlet klage- og tilsynsfunksjon for hele landet.

Skatteforvaltningsforskriften § 7-8-3 Vergemålsmyndigheten

  1. Vergemålsmyndigheten skal sende melding til skattekontoret når de har mottatt midler til forvaltning som antas helt eller delvis å være gave. Melding kan unnlates når skattekontoret vites å være kjent med gaveytelsen.
  2. Reglene i § 7-8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.