§ 3‑2 Forholdet til retten til innsyn i saksdokumenter

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent etter § 5‑4.

Etter § 3‑1 Hovedregelen om taushetsplikt kan skattepliktig ikke få taushetsbelagte opplysninger om en annen skattepliktig sine forhold. Bestemmelsen i § 3‑2 går ut på at taushetsplikten for skattemyndighetene etter § 3‑1 ikke er til hinder for at opplysninger gjøres kjent for skattepliktig eller tredjepart etter reglene om partsinnsyn i skatteforvaltningsloven§ 5‑4 Partsinnsyn i saksdokumenter. Bestemmelsen svarer til forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1 og tolloven § 12‑1 første ledd annet punktum. Regelen begrenses av § 5‑4 femte ledd om forretningshemmeligheter mv.

Skatteforvaltningsloven § 3‑2 gir skattepliktige mulighet til å sikre sin egen rettsstilling. Skattepliktige som mottar taushetsbelagte opplysninger på denne måten vil selv få taushetsplikt etter§ 3‑11 Overført taushetsplikt.

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for partsinnsyn etter skatteforvaltningsloven, men retten til innsyn omfatter ikke saksdokumenter som inneholder forretningshemmeligheter. Dette er en videreføring av rettstilstanden slik den er beskrevet i Rt. 2015/ 353. Begrensingen fremkommer nå av§ 5‑4 femte ledd.