Klageadgang

Når kompensasjonen gis ved reduksjon av ilagt tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr, vil dette være en del av vedtaket om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr. Reglene om klage over vedtak om skattefastsetting i skatteforvaltningsloven §  13-3 annet ledd kommer til anvendelse for kompensasjonen.

Når tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr frafalles eller henlegges, må det treffes et eget vedtak om utbetaling. Dette vil være et enkeltvedtak truffet av skattemyndighetene i medhold av skatteforvaltningsloven. Det kan påklages til Skattedirektoratet, jf. skatteforvaltningsloven § 1‑2 bokstav d og § 13‑3 første ledd.