Generelt

Reglene om partsinnsyn gjelder skattepliktiges rett til innsyn i saksdokumenter i sin egen sak. Om skattepliktiges anmodning om innsyn i dokumenter som ikke er en del av egen sak, seGenerelt.

Formålet med reglene om partsinnsyn er at en part skal kunne ivareta sine interesser i saken, herunder imøtegå skattemyndighetenes rettslige og faktiske grunnlag, og at saken skal bli tilstrekkelig opplyst.

Etter § 3‑1 Hovedregelen om taushetsplikt kan en part ikke få taushetsbelagte opplysninger om andre. Unntak gjelder for opplysninger i saksdokument som er relevant for egen sak, se§ 3‑2 Forholdet til retten til innsyn i saksdokumenter. Taushetsplikten for skattemyndighetene etter § 3‑1 er derfor ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for parten etter reglene om partsinnsyn i § 5‑4. Her er utgangspunktet at skattepliktig likevel skal ha innsynsrett. Se for eksempel Sivilombudets årsmelding for 1999 sak 78, i Utv. 2000/1484. Se også Finansdepartementets uttalelse av 23. januar 1986 i Utv. 1986/52 hvor en oppdragsgiver i forbindelse med tvist om fastsetting av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, kunne kreve å få vite om det utbetalte beløp var behandlet som virksomhetsinntekt for betalingsmottaker.

I slike tilfeller må den som får opplysningene gjøres oppmerksom på at opplysningene er taushetsbelagte, jf. § 3‑11 annet punktum, se§ 3‑11 Overført taushetsplikt.

Saker om dokumentinnsyn skal behandles hurtig. Både begjæringer om innsyn og klager over nektet innsyn skal avgjøres umiddelbart. Sivilombudet har i sak 2007/2367 vedrørende ligningsloven § 3‑4 uttalt at utgangspunktet er at innsynsbegjæringer bør avgjøres samme dag, og iallfall innen 1-3 dager, med mindre det gjør seg gjeldende særlige forhold som tilsier at et noe lengre tidsforløp kan aksepteres. Videre fremgår det av uttalelsen at når en klage over nektet innsyn blir behandlet i to instanser må det godtas at saksbehandlingstiden blir noe lenger, jf. Ot.prp.nr. 4 (1981-1982). Kravene til saksbehandlingstid gjelder også etter skatteforvaltningsloven.

I samme sak uttalte Sivilombudet at en innsynssak som er komplisert eller omfatter en stor dokumentmengde, kan legitimerer en lengre saksbehandlingstid. Forutsetningen må likevel være at den lengre saksbehandlingstiden er nødvendig ut fra hensynet til et materielt riktig resultat på innsynsspørsmålet, og at forvaltningsorganet sørger for en rimelig fremdrift i saken. Det må da ses hen til partens interesse i å få avgjort innsynsspørsmålet i forvaltningen, bl.a. med tanke på å kunne bringe et eventuelt avslag inn for domstolene eller ombudsmannen.

Dersom saken ikke kan avgjøres innen 1-3 dager, skal skattepliktig få et foreløpig svar med opplysninger om når saken kan forventes ferdigbehandlet, jamfør prinsippet i§ 5‑2 Saksbehandlingstid, foreløpig svar.