Forord

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er sjette utgave av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven vedtatt og trådt i kraft per 1. desember 2020. i tillegg til forslag til ny bestemmelse i § 3-6 tredje ledd. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven.

Boken refererer ikke til alle relevante rettskilder før skatteforvaltningsloven trådte i kraft den 1. januar 2017, men disse kan fortsatt være relevante. På disse områdene har tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken henvisninger til eldre rettskilder.

Innholdet i enkelte retningslinjer, meldinger og instrukser som er gitt av Skattedirektoratet er i sin helhet tatt inn i boken, mens andre ble bearbeidet og utgitt på nytt i forbindelse med at skatteforvaltningsloven ble vedtatt.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider hos skattemyndighetene.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Dette er derfor omtalt i et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige.

Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet med særskilt bistand fra divisjonene, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til [email protected].