Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Forord

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er femte utgave av boken. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven vedtatt og trådt i kraft per 1. desember 2019, blant annet nye regler om bevissikring ved kontroll og nye taushetspliktsregler, samt noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. Noe av innholdet er dessuten presisert og utdypet, blant annet på bakgrunn av uttalelser fra Sivilombudsmannen. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven.

Boken refererer ikke til alle relevante rettskilder før skatteforvaltningsloven trådte i kraft den 1. januar 2017, men disse kan fortsatt være relevante. På disse områdene har tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken henvisninger til eldre rettskilder.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider hos skattemyndighetene. Innholdet i enkelte retningslinjer/rutiner, meldinger og instrukser som er gitt av Skattedirektoratet er i sin helhet tatt inn i boken, mens andre er bearbeidet og utgitt på nytt i forbindelse med at skatteforvaltningsloven ble vedtatt.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Det er derfor omtalt i et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige.

Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på skatteetaten.no. Denne utgaven skal være oppdatert med endringer i loven og forskriftene som er trådt i kraft pr. 1 desember 2019. Innholdet vil bli revidert ved behov.

Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet med særskilt bistand fra divisjonene, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet på e-post.