§ 3‑9 Utlevering av opplysninger til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at opplysninger gis til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til bruk for tilsynsformål

Opplysninger kan etter bestemmelsen gis til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til bruk for tilsynsformål. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 3‑13 nr. 2 bokstav b, merverdiavgiftsloven § 13‑2 annet ledd. Bestemmelsen tilsvarer tolloven § 12‑1 annet ledd bokstav b.

Bestemmelsen ble flyttet fra skatteforvaltningsloven § 3‑3 bokstav b ved virkning fra 1. oktober 2019. Det er ikke gjort endringer av betydning for bestemmelsens innhold.