§ 14‑10 første ledd

Vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr skal ikke iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

For å få utsatt iverksetting av vedtak om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr, er det tilstrekkelig at det foreligger en klage fra den skattepliktige. Den skattepliktige trenger ikke å be om utsatt iverksetting av vedtaket. Et varsel om klage er ikke tilstrekkelig til å få utsatt iverksetting.

Klager som kommer inn etter klagefristen i§ 13‑4 første ledd, men innenfor ettårsfristen i skatteforvaltningsloven§ 13‑4 tredje ledd, er også omfattet dersom klagen realitetsbehandles. Klager som kommer inn etter ettårsfristen, omfattes ikke av regelen, selv om skattekontoret tar opp saken til behandling etterKapittel 12 Endring uten klage.

Utsatt iverksetting etter første ledd innebærer at betalingsplikten suspenderes og at kravet først forfaller til betaling tre uker etter at klagen er avgjort, jf. skattebetalingsloven § 10‑51 annet ledd. Se nærmere om konsekvensen av utsatt iverksetting i Skattebetalingshåndboken.