Skatteberegningen

For skattearter nevnt i § 9‑2 første ledd beregner skattepliktige selv skatten, og for skattearter nevnt i § 9‑2 annet ledd er det de trekkpliktige som beregner skatten.

Skatteberegningen for øvrige skattarter, som formues- og inntektsskatt mv., er mye mer kompleks enn beregningen av for eksempel merverdiavgift. Myndighetene skal derfor beregne denne skatten jf. § 9‑2 tredje ledd.