§ 14‑7 femte ledd

Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

Dersom oppfyllelse er umulig og dette skyldes forhold utenfor den ansvarliges kontroll, skal skattemyndigheten ikke ilegge overtredelsesgebyr. For virksomheter vil det sjelden foreligge situasjoner som umuliggjør innlevering av opplysninger, føring av personallister eller medvirkning til kontrollundersøkelser som samtidig kan sies å ligge utenfor den skattepliktiges kontroll.

Unntaksbestemmelsen kan være aktuell dersom overtredelsen skyldes et hendelig uhell eller begivenheter man verken kunne forutsett eller forhindret og som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsen (force majeure). Et eksempel er dersom det har oppstått en svikt i skattemyndighetenes elektroniske systemer, som umuliggjør levering av opplysninger.

Det må forventes at for eksempel en bokføringspliktig som fører personalliste elektronisk, har nødvendige rutiner som sikrer at personallisten kan føres også dersom det oppstår feil i deres eget datasystem, for eksempel ved å ha en innbundet bok som benyttes i slike tilfeller. Den bokføringspliktige kan derfor normalt ikke høres med at oppfyllelse var umulig på grunn av feil ved eget datasystem. Elektronisk personalliste skal umiddelbart kunne skrives ut på papir, jf. bokføringsforskriften § 8‑5-6 femte ledd. I kontrollsammenheng aksepteres det likevel at den bokføringspliktige kan presentere listen på skjerm. Dersom denne løsningen velges må personallisten umiddelbart kunne overføres elektronisk til kontrolløren, for eksempel til en e-postadresse eller en minnepenn. Se mer om dette i prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet av 19. februar 2014.