Generelt

Bestemmelsen regulerer plikten til å gi opplysninger som har betydning for fastsetting av motorkjøretøyavgifter. Tidligere regelverk på området har i liten grad inneholdt bestemmelser om en generell opplysningsplikt.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Det som kjennetegner motorkjøretøyavgiftene er at de er knyttet til kjøretøyet, og at avgiften fastsettes ved at myndighetene utsteder krav på bakgrunn av registrerte opplysninger.

Bestemmelsen legger til rette for en videreføring av praksisen med samarbeid mellom skattemyndighetene og vegmyndighetene om utveksling av opplysninger.

Hva skal skattemeldingen inneholde

Meldingens innhold

Skattemeldingen skal inneholde opplysninger om bruk eller endring av motorkjøretøy og andre opplysninger som har betydning for fastsetting av motorkjøretøyavgift. Motorkjøretøyavgiftene omfatter engangsavgift, omregistreringsavgift, årsavgift og vektårsavgift.

Meldingen kan ikke endres etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Andre opplysninger

Kravet om at også andre opplysninger av betydning for fastsettingen skal gis, er tatt med i bestemmelsen for å gjøre den mer generell, slik at det ikke er behov for å regulere alle punkter som skal inngå i skattemeldingen direkte i lovteksten. I tillegg vil bestemmelsen fange opp de egne kravene som stilles til innholdet i skattemeldingen. Dette må også ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten i§ 8‑1 , som slår fast at den skattepliktige skal gi riktige og fullstendige opplysninger og opptre slik at skatteplikten blir klarlagt i rett tid.

Dersom den skattepliktige har gitt riktige og fullstendige opplysninger til vegmyndighetene, faller plikten til å levere skattemelding til skattemyndighetene bort.

Hvem har plikt til å levere skattemelding

Den som er skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, skal levere skattemelding for motorkjøretøyavgifter.

Engangsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding

a) dersom betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse som forelå ved første gangs registrering av motorkjøretøyet ikke lenger er oppfylt

b) før motorkjøretøy som ikke tidligere er registrert i Norge tas i registreringspliktig bruk

c) før oppbygd motorkjøretøy tas i bruk

d) før motorkjøretøyets avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres.

Forskriften § 8‑5-1 om engangsavgift bokstavene a-c presiserer den opplysningsplikten som foreligger i de tilfellene der det vil oppstå avgiftsplikt etter Skatte- og avgiftsvedtaket, Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536) § 1 bokstav a, b eller c.

Bestemmelsens bokstav d viderefører bestemmelsen om opplysningsplikt ved endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag, som tidligere var inntatt i forskrift om engangsavgift § 5‑4 første punktum.

Årsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding når det inntrer forhold som fører til at et motorkjøretøy som tidligere var avgiftsfritt blir avgiftspliktig, eller kommer inn under andre avgiftsbestemmelser enn tidligere.

Bestemmelsen angir når den skattepliktige etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven må levere skattemelding om årsavgift. Forskriften § 8‑5-2 viderefører forskrift om årsavgift § 8, men er noe forenklet.

Årsavgiften er lagt om til en avgift på trafikkforsikringer som fra og med 1. januar 2018 blir fakturert via bilforsikringen. Det vil likevel også i 2018 og etterfølgende år kunne oppstå krav på årsavgift hjemlet i tidligere stortingsvedtak, og omtale av årsavgift i denne håndboken gjelder slike krav.

Vektårsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding

a) før endring til en høyere avgiftsgruppe jf. vektårsavgiftsforskriften § 5 første ledd,

b) før korttidsbruk av tilhenger som utløser plikt til å betale døgnavgift jf. vektårsavgiftsforskriften § 7,

c) før bruk av reservebuss som er fritatt for ordinær vektårsavgift skal finne sted.

Bestemmelsen angir når den skattepliktige etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven er pliktig til å levere skattemelding om vektårsavgift.

Plikten til å melde fra i tilfelle endring til en høyere avgiftsgruppe etter forskrift om vektårsavgift § 5 første ledd, følger av bokstav a. Bokstav b fastslår at melding skal leveres før korttidsbruk av tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en avgiftskode med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, jf. forskrift om vektårsavgift § 7. Bokstav c viderefører opplysningsplikten ved bruk av avgiftsfri reservebuss som i dag følger av forskrift om vektårsavgift § 10 første ledd fjerde punktum.