Generelt

Bestemmelsen samler reglene om hvem som skal levere skattemelding for særavgift, hvilke opplysninger skattemeldingen skal inneholde og fritak fra å levere skattemelding mv. Den lovfester regler som tidligere fulgte av særavgiftsforskriften § 6‑1 (nå opphevet) og innebærer i hovedsak en videreføring av tidligere rett, med noen lovtekniske endringer.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 første ledd og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Regler om skattleggingsperioder og leveringsfrister er gitt i forskrift, jf. § 8‑15. Se nærmere under § 8‑4 sjette ledd.