§ 9‑8 første ledd

Departementet kan gi forskrift om takseringsregler for formues-, inntekts- og fradragsposter som må fastsettes ved skjønn. Reglene legges til grunn ved fastsettingen med mindre forholdene i den enkelte saken tilsier et ikke ubetydelig avvik fra takseringsregelen.

Kompetansen til å gi slike forskrifter er delegert til Skattedirektoratet i vedtak av 16. september 2016 nr. 1067 med endring av 12. oktober 2016.

Skattedirektoratet fastsetter takseringsreglene for hvert enkelt inntektsår gjennom SKD-melding. Hvert enkelt år kan søkes opp på Skatteetaten.no.

I forarbeidene til ligningsloven ble det lagt til grunn at det med hjemmel i lignl. § 7‑1 bare skulle gis takseringsregler for annet enn inntekt av trekkpliktige arbeidsforhold, jf. Ot.prp. nr. 29 (1978-79) s. 94. For beregningen av skattepliktige naturalytelser og godtgjørelser til dekning av utgifter i forbindelse med arbeid, gjelder skatteloven §§ 5‑11 og 5-12. Satser for slike ytelser fastsettes av Skattedirektoratet som grunnlag for forskuddstrekket, jf. skattebetalingsloven § 5‑8, men disse er også gjengitt i takseringsreglene.

Det følger av 9-8 første ledd at takseringsreglene kan fravikes i enkeltsaker hvis avviket er betydelig. Dette gjelder ikke satser for trekkpliktige ytelser, som ikke er fastsatt med hjemmel i første ledd. Se også HRD Rt. 2015/1239.

Når lokale forhold tilsier at en takseringsregel fravikes for en gruppe skattepliktige, eller når takseringsregel for hele landet ikke er fastsatt, kan skattekontoret fastsette en lokal takseringsregel med hjemmel i annet ledd.