§ 9‑1 annet ledd

Skattemyndighetene fastsetter grunnlaget for motorkjøretøyavgifter.

Vedtaksfastsetting

Bestemmelsen regulerer fastsetting av skattegrunnlaget ved vedtak, se Vedtaksmodellen

Motorkjøretøyavgifter

Motorkjøretøyavgifter fastsettes ved vedtak når myndighetene utsteder et betalingskrav. Motorkjøretøyavgiftene fastsettes på bakgrunn av kjøretøytekniske opplysninger, og andre opplysninger registrert av vegmyndighetene, eventuelt på bakgrunn av eller i kombinasjon med skattemelding etter § 8‑5, gitt av den skattepliktige direkte til skattemyndighetene.

De mest aktuelle vedtakene er:

  • Skattemyndighetenes utskriving av vektårsavgift på bakgrunn av at kjøretøyet var registrert ved begynnelsen av eller ble påregistrert i løpet av skattleggingsperioden.
  • Skattemyndighetenes fastsetting av engangsavgift på grunnlag av at kjøretøyet første gang registreres i det norske motorvognregisteret.
  • Skattemyndighetenes fastsetting av (tillegg til) engangsavgift som følge av at kjøretøyet skal gjennomgå endring i avgiftsmessig status eller grunnlag.
  • Skattemyndighetenes fastsetting av omregistreringsavgift som følge av at kjøretøyet skifter eier i motorvognregisteret.

Hvem som har plikt til å levere skattemelding for motorkjøretøyavgifter og hva den skal inneholde følger av§ 8‑5 Skattemelding for motorkjøretøyavgifter. Skattemeldingen kan ikke endres etter reglene i§ 9‑4 første ledd,men skattepliktig har klageadgang etter reglene i § 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett og kan også anmode skattemyndighetene om endring etter § 12‑1§ 12‑1 første ledd