Generelt

Bestemmelsene åpner for gevinster i form av effektivisering og bedre målretting av ressursbruken. Bestemmelsene fritar ikke Skatteetaten fra plikten om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering i medhold av personvernforordningen art. 35, der vilkårene for øvrig er oppfylt.

Reguleringen av skattemyndighetenes adgang til sammenstilling av personopplysninger og adgangen til å benytte opplysningene til profilering, har sammenheng med EUs personvernforordning som gjelder som norsk rett etter personopplysningsloven § 1.

Forordningen har regler om behandling av personopplysninger. For at skattemyndighetene skal kunne behandle personopplysninger, må det foreligge et behandlingsgrunnlag. Det følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e at behandling av personopplysninger er lovlig dersom behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Etter artikkel 6 nr. 3 bokstav b må grunnlaget for slik behandling fastsettes i medlemsstatenes nasjonale rett.