§ 15‑3 første ledd

Ved søksmål til prøving av avgjørelser etter denne loven utøves statens partsstilling av den skattemyndigheten som har truffet avgjørelsen. Er avgjørelsen truffet av en nemnd, utøves partsstillingen av skattekontoret.

Det er den skattemyndigheten som har truffet avgjørelsen, som utøver statens partsstilling i søksmål til prøving av avgjørelser truffet etter skatteforvaltningsloven. Ved prøving av en avgjørelse fattet av skattekontoret, er det skattekontoret som utøver statens partsstilling. Dersom saken er behandlet som klagesak av Skattedirektoratet, utøves statens partsstilling av direktoratet.

Når den skattepliktige reiser søksmål om avgjørelser som er fattet av en nemnd, skal statens partsstilling utøves av det skattekontoret som opprinnelig hadde saken til behandling.

Med «avgjørelser» siktes det her til alle avgjørelser fattet i medhold av skatteforvaltningsloven og som det er adgang til å gå til søksmål om. Hvilke avgjørelser det er adgang til å gå til søksmål om er redegjort for under § 15‑1 Søksmål fra skattepliktige mv. og§ 15‑2 Søksmål fra departementet eller en kommune.

En særregel om skattekontorenes partsstilling følger av skatteforvaltningsforskriften § 2‑13-5 femte ledd, hvor skattekontoret i nærmere angitte saker er gitt partsstilling hvor søksmålet gjelder prøving av avgjørelser fattet av tollregionen etter bestemmelsens første og annet ledd.