Generelt

Bestemmelsen gjelder plikten til å levere selskapsmelding for selskaper hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-48. Reglene i ligningsloven § 4‑9 nr. 1 til 3 og nr. 7 videreføres med noen endringer i begrepsbruk.

Deltakerfastsetting innebærer at inntekt og formue først fastsettes for selskapet som helhet. Skattepliktig inntekt og formue skal deretter fordeles på deltakerne og skattlegges på deres hånd. Deltakerne må selv oppgi korrekt andel av den skattepliktige inntekten og formuen i skattemeldingen.

Selskapsmeldingen er kun å anse som grunnlagsdata fra selskapet for skattefastsettingen av deltakerne, og ikke en egenfastsetting av deltakerne. Det er bare skattepliktige som kan egenfastsette skattegrunnlaget.

Et selskap med deltakerfastsetting (SDF) kan fritt sende nytt selskapsopplysningsbrev. Opplysningene i det nye brevet skal behandles på samme måte som levering av alle nye grunnlagsdata.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 Alminnelig opplysningsplikt og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Regler om skattleggingsperioder og leveringsfrister er gitt i skatteforvaltningsforskriften §§ 8‑9-1 og 8-9-4. Se nærmere underSkatteleggingsperioder og leveringsfrister.

Se også nærmere om de materielle skattereglene som gjelder selskap med deltakerfastsetting i Skatte-ABC, emnene «Deltakerfastsetting» mv.