§ 13‑6 første ledd

Om saksforberedelse mv. av klagesaker gjelder kapittel 5 tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne bestemmelsen.

Første ledd fastslår at reglene i Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler gjelder tilsvarende for Kapittel 13 Klage, med mindre noe annet følger av § 13‑6 selv. Kapittel 5 regulerer følgende tema:

  • Veiledningsplikt
  • Saksbehandlingstid, foreløpig svar
  • Fullmektig
  • Partsinnsyn i saksdokumenter
  • Fristberegning
  • Forhåndsvarsling
  • Begrunnelse
  • Melding om enkeltvedtak
  • Sakskostnader
  • Virkning av saksbehandlingsfeil

Kapitlet behandler blant annet krav til vedtakets form og innhold i § 5‑7 Begrunnelse og § 5‑8 Melding om enkeltvedtak.