§ 12‑3 Endring av vedtak om registrering eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret

Skattemyndighetene kan endre vedtak om registrering eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret eller i forenklet registreringsordning når det samtidig er truffet vedtak etter § 12‑1 som har direkte sammenheng med registrerings- eller slettingsvedtaket.

Bestemmelsen viderefører tidligere merverdiavgiftslov § 18‑4 første ledd annet punktum.

Vedtak om registrering og sletting i Merverdiavgiftsregisteret eller i forenklet registreringsordning er et enkeltvedtak, men i utgangspunktet ikke en del av skattefastsettingen. Skattemyndighetenes adgang til å endre slike vedtak følger dermed ikke av bestemmelsene om endring av skattefastsettingen. En konsekvens av at slike vedtak kan treffes med hjemmel i § 12‑3, når vilkårene der er oppfylt, er imidlertid at bestemmelsene i §§ 12‑1 til 12-8 som omhandler frister og senere endring av vedtakene kommer til anvendelse.

Skattemyndighetenes adgang til å endre slike vedtak forøvrig følger av reglene i§ 12‑11 Endring uten klage av andre enkeltvedtak enn vedtak om skattefastsetting.