§ 13‑4 første ledd

Klagefristen er seks uker.

Første ledd angir at klagefristen er seks uker. Bestemmelsen gjelder både klager på vedtak om skattefastsetting og andre avgjørelser som er enkeltvedtak etter§ 1‑2 første ledd bokstav d. Nærmere regler om leveringsmåte og fristavbrytelse finnes i§ 5‑5 Fristberegning mv. .

En generell klagefrist på seks uker innebærer at klagefristen er utvidet for en stor andel av vedtakene som fattes på skatteområdet. Bakgrunnen for fristutvidelsen er å sikre at klageren får rimelig tid til å vurdere om det er grunnlag for å klage og til å utforme klagen. Fristen skal regnes fra det tidspunkt melding om enkeltvedtaket har kommet fram til klageren, se§ 5‑5 første ledd.

Det er gitt særlig klagefrist på tre uker for klage over avslag på innsynsbegjæring etter § 5‑4 åttende ledd , og for klage over pålegg etter§ 11‑4 første ledd.

For klage som sendes per post avbrytes klagefristen når brevet er levert til postkontoret, jf. skatteforvaltningsforskriften § 5‑5-1 annet ledd. Sendes klage elektronisk følger det av eForvaltningsforskriften § 11 siste ledd at den er rettidig når den er kommet frem til den elektroniske adressen som skattepliktig har fått opplyst innen klagefristens utløp. Nærmere om overholdelse av klagefrist, se§ 5‑5 tredje ledd.

Dersom klagen ikke tilfredsstiller de lovbestemte kravene som stilles til en klage, skal skattekontoret sette en ny frist slik at klager kan rette eller fylle ut klagen , se§ 13‑5 tredje ledd. Overholdes ikke denne fristen, avgjøres saken på grunnlag av den klagen som foreligger. Når klagen ikke tilfredsstiller lovens krav, må det vurderes konkret om den skattepliktige har behov for veiledning når det gjelder krav til klagen og mulighet til å få utsatt klagefristen.

Det er adgang for skattekontoret til å gi utsettelse med klagefristen. Dette i samsvar med fast etablert praksis på skatte- og avgiftsområdet. Forutsetningen er at det søkes om dette innen klagefristens utløp. Det er skattekontoret og Skattedirektoratet som avgjør om klager skal gis fristforlengelse. Eventuell fristforlengelse er bindende for skattemyndighetene.

Fristen for klager på vedtak i endringssak etter § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv. og forhåndsfastsettingGenerelt, regnes i utgangspunktet fra det tidspunktet melding om avgjørelsen er kommet frem til skattepliktige, se § 5‑5 Fristberegning mv. Skattemyndigheten kan angi utløpsdato for klagefristen i meldingen. Fristen må ikke være kortere enn de frister som ellers er bestemt. Se skatteforvaltningsforskriften § 5‑5-1 nr. 1.

Arbeidsgivers klagerett på vedtak om summarisk fellesoppgjør etter § 12‑4 Summarisk fellesoppgjør følger nå de alminnelige klagereglene i kapittel 13. Arbeidsgivers klagerett i denne sammenheng omfatter ikke klagerett eller ny klagefrist angående øvrige forhold. Se Riksskattenemndas avgjørelse inntatt i Utv. 2000/258.