§ 9‑2 annet ledd

Trekkpliktige beregner skatt av inntekt etter skatteloven kapittel 20 (kildeskatteordning), artistskatt, skatt av renter og vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter og skip, fartøy, rigger mv., fly, helikopter etter skatteloven § 10‑80 og 10-81, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10‑13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3‑1, av grunnlaget som er fastsatt etter § 9‑1 tredje ledd.

Den trekkpliktige foretar skatteberegningen for skatt som fastsettes ved trekk etter § 8‑8 og reglene om Fastsetting ved trekk i § 9‑1, som og holder skattebeløpet tilbake ved utbetaling av den trekkpliktige ytelsen.

Hvem som er trekkpliktig følger av§ 8‑8 Melding om trekk mv..

Skattetrekket beregnes til det beløp skatten vil utgjøre etter Stortingets vedtak om skatt for det aktuelle året. Skatt som skal fastsettes etter skatteloven kapittel 20 beregnes ved at det trekkes skatt av skattegrunnlaget i tråd med utskrevet skattekort.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Trekkpliktige kan endre fastsettingen ved å endre opplysningene i levert melding om trekk etter reglene i§ 9‑4 første ledd.