Skattleggingsperioder og leveringsfrister

Forskriften § 8‑4-1 regulerer skattleggingsperiodene for særavgifter.

(1) Skattleggingsperioden for avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx, avgift på trafikkforsikringer, avgift på produksjon av fisk og avgift på viltlevende marine ressurser er kvartalsvis.

(2) Skatteleggingsperioden for avgift på landbasert vindkraft er ett kalenderår.

(3) Skattleggingsperioden for andre særavgifter er en kalendermåned.

Leveringsfristene for de ulike særavgiftene fremgår av forskriften § 8‑4-2.

(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter skattleggingsperioden.

(2) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på elektrisk kraft er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden faktura er sendt eller levering eller uttak uten faktura er foretatt.

(3) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på utslipp av NOx er den 18. i måneden etter utløpet av den skattleggingsperioden utslippet fant sted.

(4) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på trafikkforsikringer er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden den skattepliktige har vært ansvarlig for kjøretøyet iht. avtale om trafikkforsikring. For Trafikkforsikringsforeningen er leveringsfristen en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden gebyret er mottatt.

(5) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på produksjon av fisk er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden fisken er slaktet.

(6) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på viltlevende marine ressurser er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden førstehåndsomsetningen i samsvar med fiskesalslagslova fant sted.

(7) Skattekontoret kan fastsette en kortere frist for skattemeldingen dersom det er opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil skje rettidig.

(8) Dersom vilkårene for fritak ikke lenger oppfylles, jf. skatteforvaltningsloven § 8‑4 fjerde ledd, skal bruker levere skattemelding straks.

(9) For skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8‑4 femte ledd gjelder leveringsfristene for tolldeklarasjonen gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4.

Bestemmelsene i første til tredje ledd viderefører regler om leveringsfrist i særavgiftsforskriften § 6‑1 første ledd første punktum og annet til fjerde ledd (nå opphevet).

Fjerde ledd ble endret i forbindelse med innføring av avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar 2018, som erstatning for årsavgiften på motorvogner. Krav på årsavgift med hjemmel i tidligere stortingsvedtak vil fortsatt kunne oppstå. Se skatteforvaltningsforskriften § 8‑5-2 underHvem har plikt til å levere skattemelding.

Femte og sjette ledd ble endret i forbindelse med innføring av avgift på produksjon av fisk fra 1. januar 2021, og avgift på viltlevende marine ressurser fra 1. juli 2021.

I bestemmelsens syvende og åttende ledd er det gitt regler om fastsetting av kortere frist og frist for melding fra bruker som ikke lenger oppfyller vilkårene for fritak. Bestemmelsen i § 8‑4 åttende ledd om skattemelding fra bruker som ikke lenger oppfyller vilkårene for fritak, må sees i lys av særavgiftsforskriften § 2‑1 femte ledd om at avgiftsplikten oppstår i slike tilfeller. I praksis er det lagt til grunn at skattemelding da skal leveres straks, og dette er nå regulert i forskriftens åttende ledd.

I niende ledd vises det til fristbestemmelsene for tolldeklarasjonen i tollovens kapittel 4. Bestemmelsen viderefører den generelle henvisningen i særavgiftsforskriften § 2‑6 til tolloven når det gjelder fristbestemmelser for tolldeklarasjonen.