Generelt

Hovedregelen var tidligere at skatte- og avgiftskrav, herunder ilagte sanksjoner, skulle betales ved forfall selv om skyldneren hadde påklaget vedtaket eller brakt det inn for domstolene. Finansdepartementet ga 11. desember 2015 instruks om at det ikke skulle foretas innfordring av tilleggsskatt, overtredelsesgebyr med videre under klage- og domstolsbehandling. Det ble også gitt en bestemmelse i skattebetalingsforskriften § 11‑7-5 som endret rentesatsen i utsettelsesperioden. Den midlertidige ordningen var en forskuttering av regelen om utsatt iverksetting i § 14‑10.

Bestemmelsen om utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon gjelder tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt er ikke omfattet av bestemmelsen.

Bestemmelsen gjelder kun vedtaket om sanksjonen og ikke det materielle kravet (den underliggende skattefastsettingen). Det materielle kravet skal fremdeles innbetales til forfall selv om kravet er påklaget, jf. skattebetalingsloven § 10‑1.

Klagetidspunktet er skjæringstidspunktet for om det er den midlertidige ordningen etter instruks fra Finansdepartementet av 11. desember 2015 eller skatteforvaltningslovens ordning som skal benyttes ved utsatt innfordring av tilleggsskatt. Dersom skattepliktig har klaget før 1. januar 2017, skal den midlertidige ordningen benyttes. Se Elarksak 16/644793.

Se nærmere om utsatt iverksetting i Skattebetalingshåndboken.