Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteforvaltningshåndboken 2020

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Den er et oppslagsverk for alle som jobber med skatt og avgift, og omhandler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 

I denne utgaven er vedtatte endringer i skatteforvaltningsloven per 1. desember 2019 innarbeidet. Det gjelder blant annet nye regler om bevissikring og taushetsplikt. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet, blant annet som følge av uttalelser fra Sivilombudsmannen. Vesentlige tilføyelser og realitetsendringer er markert med strek i margen i pdf-utgaven.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de ansatte hos skattemyndighetene.

Det er et mål at retningslinjer på skatteforvaltningsområdet, herunder tidligere meldinger og instrukser, skal være innarbeidet i håndboken. Vi gjør likevel oppmerksom på at enkelte retningslinjer og rutiner ikke er innarbeidet.

Håndboken refererer ikke til alle relevante rettskilder fra tiden før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, 1. januar 2017. Slike rettskilder kan finnes ved å søke i tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Håndboken finnes bare i elektronisk utgave her på skatteetaten.no.

Skattedirektoratet har ansvaret for håndboken. Det er ønskelig med tilbakemelding på håndbokens form og innhold. E-post kan sendes til [email protected]

Mer om Skatteforvaltningshåndboken