Generelt

Bestemmelsen samler reglene om beregning av skatt. Beregning ved fullstendig egenfastsetting er regulert i første ledd, beregning ved trekkfastsetting i annet ledd og beregning ved vedtak i tredje ledd.

For skatteartene som fastsettes ved fullstendig egenfastsetting skal de skattepliktige selv foreta beregning, og av eget initiativ betale merverdiavgift, særavgifter og arbeidsgiveravgift. Det er den kompensasjonsberettigede som beregner kravet på merverdiavgiftskompensasjon.

Skatt som fastsettes ved trekk skal beregnes av den trekkpliktige.

For motorkjøretøyavgifter og skatt fastsatt ved delvis egenfastsetting skal skatteberegningene utføres av myndighetene.