§ 5‑9 fjerde ledd

Avgjørelse om sakskostnader kan påklages i samsvar med reglene om klage over enkeltvedtak om skattefastsetting i kapittel 13.

En avgjørelse om sakskostnader kan påklages i samsvar med reglene om klage over vedtak iKapittel 13 Klage.

Enkeltvedtak om skattefastsetting, med unntak for fastsetting av særavgifter, momskompensasjon og motorkjøretøyavgifter, skal etter § 13‑3 første ledd og annet ledd behandles av Skatteklagenemnda. Dette innebærer at en klage over Skattedirektoratets eller skattekontorets vedtak om avslag på sakskostnader etter endring av vedtak som hører inn under Skatteklagenemnda behandles av Skatteklagenemnda.

Klage over skattekontorets vedtak om avslag på sakskostnader etter endring av andre enkeltvedtak enn skattefastsetting som hører inn under Skatteklagenemnda, skal behandles av Skattedirektoratet. Hvis Skattedirektoratet behandler sakskostnadskravet i første instans, er det Finansdepartementet som er klageinstans.