§ 4‑1 tredje ledd

Første ledd gjelder ikke dersom det er åpenbart at tilknytningen til saken eller dem den angår, ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt, og verken offentlige eller private interesser tilsier at vedkommende viker sete.

Selv om tjenestemannens tilknytning til saken omfattes av bestemmelsene i første ledd, blir han likevel ikke inhabil dersom forholdet faller inn under tredje ledd. Dette gjelder i tilfeller hvor det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt. Det er videre et krav at verken offentlige eller private interesser tilsier at vedkommende viker sete. Bestemmelsen er begrunnet i praktiske hensyn.

Unntaket får særlig betydning ved lovbundne vedtak der det ikke er rom for vurderinger. Se § 4‑3 Foreløpig avgjørelse om adgangen til å treffe foreløpig avgjørelse i en sak.