§ 3‑6 annet ledd

Taushetsplikten etter § 3‑1 er ikke til hinder for at pensjonsinnretning som har offentlig tjenestepensjon eller tjenestepensjon etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven, gis tilgang til nødvendige lønnsopplysninger som er gitt etter § 7‑2, og pensjonsgivende inntekt for personer som mottar uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra innretningen.

Unntaket gjelder elektronisk tilgang til opplysninger om brutto arbeidsinntekt og pensjonsgivende inntekt for personer som mottar uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra innretningen. Formålet er å sette pensjonsinnretningen i stand til å gjennomføre et etteroppgjør for å beregne korrekt uførepensjon eller avtalefestet pensjon dersom pensjonsmottakeren har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon. Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 3‑13 nr. 8. Bestemmelsen ga tidligere uttrykk for at pensjonsinnretningene skulle ha tilgang til brutto arbeidsinntekt, noe som senere ble endret til pensjonsgivende inntekt. Forarbeidene har imidlertid vært klare på at behovet for opplysninger også gjaldt mer spesifiserte inntektsopplysninger. Ved lov 23, juni 2020 nr. 108 ble bestemmelsen gjenopprettet slik at det er klart at taushetsplikten ikke stenger for at pensjonsinnretningene kan få opplysninger om brutto arbeidsinntekt.

Fra 1. januar 2021 er bestemmelsen endret til at unntaket gjelder nødvendige lønnsopplysninger som er gitt etter § 7‑2 og pensjonsgivende inntekt. Endringen gjennomføres for å harmonisere begrepsbruken med nytt tredje ledd.

Taushetsplikten gjelder tilsvarende for den som får opplysningene, se§ 3‑11 Overført taushetsplikt. Det er et vilkår at personer det søkes opplysninger om, mottar uførepensjon eller avtalefestet pensjon fra pensjonsinnretningen.