§ 15‑4 annet ledd

Ved avvisning av klage der avvisningsspørsmålet behandles etter § 13‑4 tredje ledd første punktum, løper søksmålsfristen for det påklagde vedtaket fra avvisningsvedtaket ble sendt den skattepliktige, med mindre søksmålsfristen allerede var utløpt da klagen ble sendt.

Søksmålsfristen for det påklagde vedtaket løper fra avvisningsvedtaket ble sendt den skattepliktige, med mindre søksmålsfristen allerede var utløpt da klagen ble sendt.

Der for eksempel fastsettingen blir påklaget etter utløpet av klagefristen på seks uker i § 13‑4 første ledd, men før søksmålsfristen på seks måneder i § 15‑4 første ledd, starter søksmålsfristen først når den skattepliktige mottar avvisningsvedtaket. Dersom fastsettingen først blir påklaget etter utløpet av seksmånedersfristen, i § 15‑4 første ledd blir det ingen ny søksmålsfrist om klagen avvises.

Bestemmelsen skal bidra til at søksmålsreglene ikke virker prosesskapende, samtidig som den styrker skattepliktiges rettssikkerhet. Der den skattepliktige påklager vedtaket før utløpet av søksmålsfristen, er det ikke nødvendig å samtidig ta ut søksmål for å unngå at søksmålsretten går tapt mens skattemyndighetene vurderer om de vil ta klagen opp til realitetsavgjørelse, jf. Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 12.2.4.