Forkortelser

a-opplysningsloven

Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

BFU

Bindende forhåndsuttalelser i skattesaker

EMK

Den Europeiske Menneskerettskonvensjon

EMD

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen

F

Skattedirektoratetats fellesskriv

FIN

Finansdepartementet

ftrl.

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

fvl.

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

HR

Høyesterett

HRD

Høyesterettsdom

Kgl.res. 

Kongelig resolusjon

KMVA

Klagenemnda for merverdiavgift

LRD

Lagmannsrettsdom

lignl.

Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

mval.

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

petroleumsskatteloven

Lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster

Prop. L

Proposisjon til Stortinget (lovvedtak)

Prop. LS

Proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. S

Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak)

Rt.

Norsk Retstidende

SDF

Selskap med deltakerfastsetting

SFS

Sentralskattekontoret for storbedrifter

SFU

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Skd. nr.

Melding fra Skattedirektoratet

sktbl.

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

sktl.

Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

SKD

Skattedirektoratet

svbsktl.

Lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

Utv.

Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål. Utgitt av Ligningsutvalget