Generelt

Søksmålsfristen på seks måneder gjelder både ved søksmål fra skattepliktig og det offentlige om enkeltvedtak om skattefastsetting. For skattepliktig er søksmålsfristen en videreføring av bestemmelsen i ligningsloven § 11-1 nr. 4 første punktum og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 20-2 tredje ledd annet punktum og petroleumsskatteloven § 6 nr. 3. Bestemmelsen er ny for særavgifter og motorvognavgifter. For disse skatteartene ble søksmålsfristen tidligere beregnet etter de alminnelige prosessreglene i tvisteloven § 1-3 annet ledd. For myndigheter som tar ut søksmål etter reglene i § 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune innebærer regelen en utvidelse av søksmålsadgangen fra fire til seks måneder.

Bestemmelsens annet ledd, om at klage til Sivilombudsmannen kan utgjøre en fristavbrytende handling, er ny.

Det er gitt overgangsbestemmelser om søksmål i skatteforvaltningsforskriften § 16-2-1.

I Prop. 1 LS (2021-2022) er det foreslått endringer i bestemmelsen. Endringen innebærer en felles søksmålsfrist for skattesaker. I tillegg er det foreslått ny regel om tidspunktet søksmålsfristen skal løpe fra. Ved avvisning av klage der avvisningsspørsmålet behandles etter § 13-4 tredje ledd første punktum, skal søksmålsfristen for det påklagde vedtaket løpe fra det tidspunkt avvisningsvedtaket ble sendt skattepliktige. Skattepliktige kan dermed benytte den forvaltningsrettslige klageadgangen uten fare for at søksmålsfristen går tapt under behandlingen av klagesaken.

Som følge av den foreslåtte endringen i § 15-1 er tredje ledd foreslått opphevet.